Amsterdam
De PijpLovelee

Terms & Conditions

Artikel 1. Definities

Deelnemer(s): betekent een ieder die een Deelnemersovereenkomst heeft gesloten met Vélo.

Deelnemersovereenkomst: betekent de overeenkomst tussen Vélo en een Deelnemer.

Deelnemersvoorwaarden: betekent deze algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de Website van Vélo en op eerste verzoek van een Deelnemer zullen worden toegestuurd.

Krediet: betekent de door een Deelnemer via de Website aangekocht krediet c.q. tegoed om binnen de Termijn een Training bij een Studio van Vélo in te boeken en/of te volgen.

Persoonsgegevens: betekent alle gegevens verstrekt door een Deelnemer aan Vélo, zoals weergegeven in de Deelnemersovereenkomst.

Studio: betekent elke (toekomstige) studio van Vélo, zoals weergegeven op de Website.

Termijn: betekent de termijn c.q. periode vanaf de aankoop van een Krediet waarbinnen het recht van een Deelnemer bestaat op deelname aan een Training dan wel een beperkt aantal Trainingen.

Training: betekent elke (individuele of groeps-)training gegeven door of namens Vélo in een Studio van Vélo dan wel een door Vélo aangewezen locatie.

Vélo: betekent de handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VELO B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en aldaar aan de Albert Cuypstraat 33-35, 1072 CL, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72235179.

Website: betekent de website van Vélo, wearevelo.com.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Iedere Deelnemer is verplicht kennis te nemen van deze Deelnemersvoorwaarden van Vélo. Indien sprake is van een Deelnemersovereenkomst tussen Vélo en een Deelnemer zijn deze Deelnemersvoorwaarden daarvan een onderdeel en is daar onlosmakelijk mee verbonden.

2.2 De rechten uit hoofde van een Deelnemersovereenkomst zijn strikt persoonlijk.

2.3 Vélo behoudt zich het recht voor het totaal aantal ingeschrevenen te beperken, alsmede de openingstijden, de tijden van de Trainingen, het aantal Trainingen en tarieven te wijzigen.

2.4 Vélo behoudt zich tevens het recht voor Deelnemers te weigeren bij misbruik van het abonnementssysteem of van de faciliteiten van Vélo.

2.5 Het dragen van sportkleding en sokken is verplicht. Het te dragen schoeisel dient voorzien te zijn van een niet-afgevende rubberzool. Straatschoeisel en/of buiten gedragen sportschoenen zijn verboden.

2.6 Het gebruik van een handdoek bij iedere activiteit is verplicht.

2.7 Iedere Studio van Vélo is rookvrij.

2.8 Het nuttigen van zelf meegenomen drank en/of etenswaren is verboden bij Vélo, met uitzondering van het gebruik van bidons met water.

2.9 Vélo behoudt zich het recht voor op erkende feestdagen of dagen waarop verbouwd wordt de gehele dag of een gedeelte van de dag te sluiten.

2.10 Kinderen jonger dan [15] jaar hebben geen toegang tot Vélo, met uitzondering van kinderen onder begeleiding van hun ouders. Enig letsel bij kinderen of schade aan eigendommen van kinderen, ontstaan door (ongeoorloofde) toegang tot de Studio is voor eigen risico.

2.11 Huisdieren zijn bij Vélo verboden.

Artikel 3. Toepasselijkheid

3.1 Deze Deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Vélo en een consument (Deelnemer) die een Krediet heeft aangeschaft en/of deelneemt aan een Training, aangeboden en/of verzorgd door Vélo en/of een door een consument (Deelnemer) aangeschaft Krediet.

3.2 Zowel door aanschaf van een Krediet, alsook door deelname aan een Training verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Deelnemersvoorwaarden.

3.3 Alle bedingen in deze Deelnemersvoorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle bestuurders van Vélo en alle personen die voor Vélo werkzaam zijn en/of door Vélo zijn ingeschakeld.

3.4 Afwijkingen van deze Deelnemersvoorwaarden zijn uitsluitend geldig, indien deze afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.5 Vélo kan deze Deelnemersvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de Website. Op verzoek wordt een exemplaar van de Deelnemersvoorwaarden verstrekt.

Artikel 4. Deelnemersovereenkomst

4.1 De Deelnemersovereenkomst tussen Deelnemer en Vélo komt tot stand op het moment dat de (a) Deelnemer alle verzochte informatie benodigd voor de inschrijving, zoals weergegeven op de Website heeft ingevuld en deze Deelnemersvoorwaarden voor akkoord heeft aangevinkt, of (c) de Deelnemer gebruik heeft gemaakt van de trainingsfaciliteiten van Vélo dan wel heeft deelgenomen aan een Training. Een Deelnemersovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is tussentijds conform artikel 5 van deze Deelnemersvoorwaarden opzegbaar.

4.2 Tijdens dan wel direct na de registratie ontvangt een Deelnemer een inlognaam en wachtwoord voor het registratiesysteem van Vélo.

4.3 De door de Deelnemer ingevulde Deelnemersovereenkomst en deze Deelnemersvoorwaarden vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van Vélo en Deelnemer en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge aankondigingen, afspraken en alle andere correspondentie.

4.4 Deelnemer zorgt ervoor dat alle gegevens – waarvan Vélo aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de Deelnemersovereenkomst noodzakelijk zijn – tijdig aan Vélo worden verstrekt.

4.5 Een overeenkomst tussen Vélo en een Deelnemer bestaat uit één of meerdere Krediet(en), die gedurende de Termijn recht geeft op deelname aan een (beperkt aantal) Training(en). Kredieten zijn derhalve beperkt geldig. De individuele geldigheid is vermeld in het account van een Deelnemer op de Website. Als een Krediet en/of een bundel van Kredieten is verlopen of verbruikt, kan een Deelnemer zich niet meer aanmelden voor een Training.

4.6 Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een Krediet of een bundel van Kredieten met schriftelijke instemming van Vélo worden opgeschort. Vélo heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.

4.7 Een Krediet en/of bundel van Kredieten loopt automatisch af. Een Krediet en/of bundel van Kredieten word(t)(en) niet stilzwijgend verlengd.

4.8 De Deelnemersovereenkomst is persoonsgebonden en Deelnemer is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze Deelnemersvoorwaarden gesloten Deelnemersovereenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

4.9 Indien een Deelnemer een Deelnemersovereenkomst met Vélo heeft afgesloten, dan is de Deelnemer gerechtigd om gedurende 14 dagen na het ondertekenen van de met Vélo gesloten Deelnemersovereenkomst te herroepen.

4.10 Indien de Deelnemer de Deelnemersovereenkomst conform artikel 4.9 herroept, dan ontvangt Deelnemer alle door Deelnemer aan Vélo gedane betalingen retour, tenzij de Deelnemer reeds gebruik heeft gemaakt van de faciliteiten van Vélo en/of een Studio van Vélo heeft betreden.

4.11 Indien de Deelnemer besluit een nieuw/aanvullend Krediet bij Vélo af te nemen dan blijven de voorwaarden van de Deelnemersovereenkomst en deze Deelnemersvoorwaarden onverkort van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.12 Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen Deelnemersovereenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Vélo. Wijziging van een Deelnemersovereenkomst kan voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen.

Artikel 5. Prijzen en betaling

5.1 De actuele prijzen van een Krediet dan wel een bundel van Kredieten staan op de Website. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de Website. Prijsverhogingen hebben geen effect op afgesloten en betaalde Kredieten en/of bundels van Kredieten.

5.2 Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via het online betalingssysteem van Vélo. Een Krediet en bundels van Kredieten dienen ineens vooraf te worden betaald.

5.3 Betalingen die reeds door Deelnemer zijn gedaan worden niet gerestitueerd, tenzij sprake is van een rechtsgeldige herroeping door de Deelnemer in de zin van artikel 4.7.

5.4 Vélo behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te indexeren en te wijzigen.

5.5 Indien de faciliteiten van Vélo niet of niet volledig kunnen worden gebruikt als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de macht van Vélo, zullen de door de Deelnemer verschuldigde kosten voor het gebruik van de faciliteiten van Vélo niet worden, gerestitueerd.

5.6 Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.

5.7 Vélo maakt gebruik van verschillende vouchers om potentiele Deelnemers kennis te laten maken met het concept. Op een Vélo-voucher staat altijd de waarde en uiterlijke inleverdatum vermeld. Per persoon mag er gebruik worden gemaakt van 1 voucher per jaar. Verschillende vouchers mogen niet worden gecombineerd. Ook mag een voucher niet worden gebruikt in combinatie met een eventuele andere actie van Vélo.

Artikel 6. Deelname, afzeggen en verzetten van Trainingen

6.1 Een Deelnemer dient zich voorafgaand aan een Training aan te melden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssystem. Zonder aanmelding heeft een Deelnemer geen recht op deelname aan een Training.

6.2 Een Deelnemer kan zich tot uiterlijk 12 uur voor aanvang van een Training nog uitschrijven. Zonder en/of bij niet-tijdige uitschrijving wordt 1 Krediet in rekening gebracht.

6.3 Vélo is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden(en) aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de Website.

6.4 Vélo heeft tot het tijdstip van aanvang van een Training het recht een Training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval wordt een bij de Deelnemer in rekening gebrachte Krediet gecrediteerd.

6.5 Buitengewone omstandigheden leveren voor Vélo altijd overmacht op en ontheffen Vélo van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is Vélo ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.

6.6 Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een Training daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door Vélo van de Training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.

6.7 Vélo wil graag iedereen een plekje geven. Wordt er 2 keer (of vaker) binnen 2 weken te laat geannuleerd, dan kan Vélo de maatregel toepassen dat er 2 weken niet online kan worden ingepland én dat alle afspraken uit de agenda worden verwijderd.

6.8 Indien een Deelnemer een reserveplaats heeft gereserveerd, ontvangt de Deelnemer een email-bericht als er 30 minuten voor aanvang van de Training toch geen plaats is vrijgekomen. Heeft een Deelnemer geen email ontvangen en is de Deelnemer niet op komen dagen, dan vervalt deze Training en wordt 1 Krediet in rekening gebracht.

Artikel 7. Krediet

7.1 Bij iedere bundel van Kredieten staat omschreven hoe vaak gebruik kan worden gemaakt van de Trainingen gedurende de Termijn. Trainingen die niet zijn genoten gedurende de Termijn komen automatisch te vervallen.

7.2 Een Krediet geeft recht op deelname aan één Training.

Artikel 8. Opzegging Deelnemersovereenkomst

8.1 Deelnemer kan de Deelnemersovereenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand schriftelijk opzeggen. Vélo zal na ontvangst van de schriftelijke opzegging van de Deelnemer aan de Deelnemer binnen 14 dagen een bevestiging toesturen. Mocht de Deelnemer deze bevestiging niet tijdig hebben ontvangen, dan dient de Deelnemer onmiddellijk contact op te nemen met Vélo, bij gebreke waarvan Vélo ervan uitgaat dat de schriftelijk opzegging niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden.

8.2 Bij langdurige ziekte, blessure en/of zwangerschap van de Deelnemer kan de Deelnemersovereenkomst na overleg en overlegging van een schriftelijke doktersverklaring tijdelijk worden opgeschort dan wel stopgezet.

8.3 Vélo heeft het recht om de Deelnemersovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien:

De Deelnemer zich naar de mening van Vélo schuldig maakt aan ontoelaatbaar gedrag; Als de Deelnemer de regels van Vélo stelstelmatig overtreedt; of Indien een derde als gevolg van enig nalaten of met medeweten van de Deelnemer gebruik maakt van het Krediet van een Deelnemer.

Artikel 9. Risico en Aansprakelijkheid

9.1 Het gebruik van de faciliteiten in een Studio van Vélo voor onder meer, doch niet beperkt tot kracht en conditietraining en/of het volgen van enig(e) Training, trainingsprogramma en/of activiteiten van welke aard dan ook bij Vélo is geheel voor eigen rekening en risico van de Deelnemer.

9.2 Deelnemer is verplicht zowel vooraf, tijdens als na afloop van enige door een instructor begeleidde training melding te maken van zijn of haar fysieke gesteldheid zoals blessures, ziekten en/of andere lichamelijke aandoeningen en/of informatie te verschaffen waarvan deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het uitoefenen van oefeningen noodzakelijk is. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het melden van deze informatie.

9.3 Vélo noch haar medewerkers zijn aansprakelijkheid voor materiele en/of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel/blessures van de Deelnemer en/of derden.

9.4 Vélo en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van Deelnemer en/of derden.

9.5 Deelnemer is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Vélo, indien deze schade gevolg is van nalatigheid en/of schuld van de Deelnemer. 9.6 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van Vélo en ieder ander van wiens hulp Vélo gebruik maakt bij de uitvoering van de Deelnemersovereenkomst.

Artikel 10. Persoonsgegevens en privacy beleid

10.1 Iedere Deelnemer is zich ervan bewust dat hij bepaalde persoonsgegevens aan Vélo verstrekt, zoals onder meer naam, leeftijd, adres en e-mailadres. De persoonsgegevens van de Deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve en informatie doeleinden van Vélo gebruikt.

10.2 Indien de Deelnemer zich akkoord verklaart met deze Deelnemersvoorwaarden, geeft de Deelnemer aan Vélo toestemming tot de verwerking van zijn persoonsgegevens in verband met het gebruik voor commerciële doeleinden van Vélo. De eventuele verwerking van de persoonsgegevens door Vélo gebeurt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vélo zal alle data van de Deelnemer op schriftelijk verzoek van Deelnemer vernietigen.

10.3 De Deelnemer verleent door akkoord te gaan met deze Deelnemersvoorwaarden aan Vélo ondubbelzinnig toestemming om aan Deelnemer aanbiedingen van Vélo per e-mail en anderszins toe te sturen.

Artikel 11. Klachten

11.1 Een Deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van Vélo zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij Vélo te melden, en uiterlijk binnen 14 dagen nadat de Deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt telefonisch of schriftelijk ingediend bij Vélo (Albert Cuypstraat 33-35, Amsterdam], +(31) 207776666,   info@wearevelo.com ) onder vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht.

11.2 De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen.

11.3 Vélo beantwoordt de door de Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken vanaf de datum van ontvangst. Indien Vélo verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan Deelnemer na de constatering hiervan.

11.4 Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat er een geschil als bedoeld in artikel 13 lid 4 van deze Deelnemersvoorwaarden.

Artikel 12. Website

12.1 De verstrekte informatie op de Website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.

12.2 Hoewel Vélo de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan Vélo niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de persoonsgegevens, tenzij er aan de zijde van Vélo sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

12.3 De websites van derde partijen waarnaar op de Website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Vélo gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Vélo aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.

12.4 De Website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Vélo.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Deze Deelnemersvoorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 juni 2018.

13.2 Van deze Deelnemersvoorwaarden kan alleen worden afgeweken, indien dat schriftelijk door Vélo is bevestigd.

13.3 In het geval dat enige bepaling in deze Deelnemersvoorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Vélo en Deelnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

13.4 Iedere rechtsverhouding met Vélo wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Deelnemer en Vélo die naar aanleiding van of in verband met deze Deelnemersvoorwaarden mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de Rechtbank Amsterdam.